Projekt „Zawodowa Szansa”

 

Trwała integracja na rynku pracy poprzez całościowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy, w tym podniesienie poziomu kompetencji 40osób z powiatu ostrowieckiego i opatowskiego w wieku 15-29 lat (20 k i 20 m),włączając os. niepełnosprawne), które nie uczestniczą w kształceniu, nie doszkalają się i pozostają bierne zawodowo –tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy(z wyłączeniem gr. określonej dla trybu konkursowego w Pod. 1.3.1) w okresie 01.02.2017 – 31.07.2018.

Projekt w sposób kompleksowy odpowiada na potrzebę zwiększenia możliwości zatrudnienia os. młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Zakłada m. in. indywidualną ewaluację możliwości uczestników projektu, zdobycie przez nich odpowiednich kompetencji i przyuczenia do konkretnych zawodów, zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w proces ich przygotowania do podjęcia pracy. Dzięki kompleksowemu podejściu do problemu, projekt gwarantuje aktywizację zawodową, poprawę sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia os. młodych bez pracy, co jest jednoznaczne z osiągnięciem celu szczegółowego PO WER („Zwiększenie możliwości zatrudnienia os. młodych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu”) i jego wskaźników efektywności zatrudnieniowej: a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%, b) dla os.niepełnosprawnych minimum 17% c) dla os. długotrwale bezrob. min. 35% d) dla os. o niskich kwalifikacjach 48% (kryt. dost.nr 3)

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

A karta-deklaracja uczestnictwa

A Oświadczenie

oświadczenie uczestnika projektu dane osobowe

Regulamin

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Technolog robót wykończeniowych – rekrutacja trwa

Brukarz – rekrutacja trwa

Kelner – pobierz

Pracownik Administracyjno-kadrowy – pobierz