Projekt „Mam nowy zawód”

Projekt „Mam nowy zawód” – ZAKOŃCZONY

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 40 (20k/20m) osób bezrobotnych powyżej 29 roku z powiatu ostrowieckiego w okresie 01.09.2016 do 31.12.2017r. poprzez ich wzrost aktywności zawodowej. Realizacja projektu w pełni wpisuje się w cel priorytetu, gdyż w sposób znaczny zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia w tym os.:pozostające bez zatrud. lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w PUP jako bezrob (I lub II profil pomocy) Wartością dodaną:
– współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie odpowiedniego przygotowania bezrobotnych do podjęcia pracy,

– osiągnięcie efektu projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia EFS, Realizacja wskaźników odnoszących się do zdobycia kwalifikacji i umiejętności zawodowych, realizacja staży w konsekwencji zostanie osiągnięty poziom efektywności zatrudnieniowej:
a) dla os. w wieku 50 lat i więcej minimum 33%
b) dla kobiet min. 39%
c) dla os. z niepełnosprawnościami min 33%
d) dla os. długotrwale bezrob. min. 35%
e) dla os. o niskich kwalifikacjach 29%
f) dla os. sprawujących opiekę nad osoba zależna oraz powracających na rynek pracy po zak. okresie sprawowania opieki min. 33%.(KRYT. DOSTEPU NR 3.)