Projekt „Promyk Nadziei dla dzieci z niepełnosprawnościami”

Cel projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 12 dzieci z niepełnosprawnościami (5k/7m) z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „PROMYK” w Ostrowcu Św. zamieszkałych, uczących się na terenie woj. świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu trwa 12 m-cy od 01.08.2020 do 31.07.2021, a działania merytoryczne 10 m-cy od 01.09.2020 do 30.06.2021r)

 

Zadanie 1:”Zajęcia specjalistyczne dla dzieci i kursy dla nauczycieli” w okresie 09.2020-06.2021

 

– w ramach zadania stworzony zostanie indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

(IPET) dla każdego dziecka – rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia specjalistyczne, wyrównujące szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci z niepełnosprawnościami (dodatkowe zajęcia w takim samym zakresie wcześniej nie były finansowane). W ramach zadania przeszkolona zostanie także kadra OWP z zakresu wykorzystania nowoczesnych metod i sprzętu, jak również w zakresie kontaktu i współpracy z rodzicami dzieci (np. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych).

 

Zadanie 2: Zakup specjalistycznego sprzętu, którego celem jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu zgodnych z koncepcją uniwersalnego planowania; modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci).

 

Wartość dofinansowania: 574 934,10 PLN; wkład wł. 101 606,40 PLN