Projekt „Szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami”

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych 20 dzieci z niepełnosprawnościami (12dz/8ch) z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „PROMYK” w Ostrowcu Św. w okresie od 09.2017 r. do 08.2018 r., zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, na którym stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie przekracza 95%.

Wnioskodawca realizując projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 (wzrost jakości edukacji przedszkolnej) poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu zgodnych z koncepcją uniwersalnego planowania; modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci z niepełnosprawnościami, oraz doskonalenie umiejętności i podniesienie kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również w zakresie kontaktu i współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci (np. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych).