Historia Szkoły Zarządzania  sp. z o.o. w Ostrowcu Św. w latach 1993 – 2007.

 

Obecna Szkoła Zarządzania funkcjonuje od 1993 roku, początkowo nosiła nazwę Szkoła Zarządzania i Marketingu Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działalność szkoły polegała na prowadzeniu Policealnego Studium Zawodowego Business College oraz Międzyuczelnianego Studium Nauczania Początkowego. Szkoła policealna kształciła  specjalistów z różnych dziedzin wiedzy , absolwenci otrzymywali tytuł technika administracji, technika rachunkowości czy technika informatyki. Międzyuczelniane Studium pozwalało na kontynuację nauki dla nauczycieli. Ponad tę działalność szkoła zajmowała się również organizacja szkoleń zawodowych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoła w latach 1993-2000 prowadziła również studia WSH na kierunku Zarządzanie i marketing o spec. ogólnomenadżerskiej. Studia te funkcjonowały w systemie dziennym i zaocznym.

 

Szkoła Zarządzania i Marketingu – filia w Ostrowcu Św.  dynamicznie się rozwijała i już w krótkim czasie stała się bardzo nowoczesną instytucją szkoleniową w regionie. Dyrektorem szkoły był Marek Karabin, w skład zespołu administracyjnego wchodzili : Bożena Młynek, Agata Kołodziej, Jerzy Ptak, Anita Kłonica, Urszula Cukierska. Szkoła realizowała swoje cele statutowe i funkcjonowała na rynku ostrowieckim z niemałym powodzeniem. Na przełomie lat 1997/98 stopniowo następowało zmniejszenie zainteresowania nauką w szkole policealnej i działalność szkoły stanęła pod znakiem zapytania.

Rok 1999 przyniósł szkole wiele zmian. W historii naszej działalności wielokrotnie zmienialiśmy lokal, zaczynaliśmy w ZSB przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu, potem funkcjonowaliśmy w ZSH przy ul. Sandomierskiej 26a, tam również nie zagrzaliśmy miejsca na długo i ponownie , już na mniejsza skalę działalność trwała przy ul. Iłżeckiej 37.Czasy przeprowadzek były dla szkoły ciężkie, podważało to stabilność placówki, sale którymi dysponowaliśmy były małe, ciasne, tak że zmuszeni byliśmy korzystać z sal wynajmowanych. Zasadniczym zmianom lokalowym towarzyszyły również zmiany personalne. Pożegnaliśmy się z Panem M.Karabinem, J.Ptakiem, U.Cukierska i A.Kołodziej.  Stanowisko Dyrektora Szkoły Zarządzaniai Marketingu – filii w Ostrowcu pełnił Paweł Krzak, ówczesny dyrektor szkoły w Kielcach, natomiast pełnomocnikiem dyrektora w Ostrowcu została Bożena Młynek.

 

Od 16.08.2000 roku  zarejestrowano nową, samodzielna jednostkę szkolącą w Ostrowcu Św. o nazwie SZKOŁA ZARZĄDZANIA  SP.ZO.O. w Ostrowcu Św.

Szkoła Zarządzania jako samodzielna jednostka rozpoczęła swą działalność w nowym budynku przy ul. Żabiej, gdzie warunki lokalowe znacznie się polepszyły. Naszym słuchaczom i kursantom mogliśmy zaoferować nowoczesne sale komputerowe, wykładowe i świetlicę. Prezesem Szkoły został Pan Zbigniew Morawiecki , a dyrektorem Pani Bożena Młynek. Ten okres działalności szkoły to jej ponowny rozkwit, działalność kontynuowała szkoła policealna, organizowaliśmy wiele szkoleń zawodowych z wolnego naboru i zlecanych z PUP w Ostrowcu i Opatowie. W 2001 roku Szkoła Zarządzania otrzymała podziękowanie za efektywny udział w życiu miasta Ostrowca z Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu. W tym okresie Szkoła współpracowała z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Samochodowego zajmując się szkoleniami dla dyrektorów i prezesów PKS w całej Polsce. W tym czasie również, w budynkach Szkoły Zarządzania odbywały się zajęcia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej z Kielc Studenci WSH korzystali z pracowni komputerowych i sal dydaktycznych. Zajęcia prowadzone były na dwóch kierunkach :  technologia informatyczna i rachunkowość i zarządzanie finansami.

W 2002 Szkoła planowała uruchomić pierwsze Niepubliczne Liceum , ale niestety zainteresowanie płatną formą kształcenia na poziomie średnim nie sprawdziło się w naszym mieście. Zainteresowanie było za małe, by podjąć ryzyko uruchomienia pierwszej klasy. Udało się nam natomiast uruchomić nową działalność w postaci Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i prowadzić kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla tej właśnie grupy społecznej. Tak zapoczątkowaliśmy realizację kursu pedagogicznego, którego kolejne edycje trwają po dziś dzień.

W działalności szkoły są również wydarzenia , które nie koniecznie można nazwać samą nauką; wielokrotnie dla naszych słuchaczy organizowaliśmy zielone szkoły, wycieczki i ogniska integracyjne. Szkoła również może się  pochwalić działalnością charytatywną na rzecz przedszkoli i domu dziecka, polegającą na organizowaniu zbiórek odzieży i zabawek dla dzieci.

Rok 2003 przyniósł nam nowe wyzwanie w postaci realizacji działań unijnych . Pierwszym takim większym projektem realizowanym przez Szkołę Zarządzania we współpracy z WUP w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim był Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich .Prowadziliśmy szkolenia w kilku powiatach : ostrowieckim, opatowskim., ożarowskim, starachowickim, kazimierskim. Nasze doświadczenia w pracy z programami unijnymi zaowocowały w kolejnym działaniu, jakim była realizacja Phare 2001- Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie wdrażania Phare 2001 szkoliliśmy osoby bezrobotne w całym województwie świętokrzyskim. Mamy absolwentów z powiatów : ostrowieckiego, opatowskiego, starachowickiego, skarżyskiego, sandomierskiego, staszowskiego, kazimierskiego, jędrzejowskiego.

W 2004 roku rozpoczęliśmy realizację w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego – działanie 1.2 – perspektywy dla młodzieży i 1.3 – zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Mając już doświadczenia w realizacji programów unijnych dużo łatwiej przyszło nam wdrażać założenia projektu.

W 2005 roku Szkoła Zarządzania została wyróżniona przez WUP w Kielcach i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego za zaangażowanie i profesjonalną realizację usług świadczonych w ramach wdrażania Projektów w latach 2002-2004.

Od 2005 roku Szkoła Zarządzania wraz z Instytucja Wdrażającą jaką jest WUP Kielce realizujemy projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Szkoła Zarządzania podpisała jak na razie trzy wiążące umowy :

  1. 08.2005 r – realizacja działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa , wartość projektu – 534 583,80 zł– czas realizacji szkoleń 01-06.2005 – 30.09.2006 r- projekt zakończony dużą efektywnością jak wykazało badanie ankietowe i ewaluacja przeprowadzona wśród absolwentów. Z usługi szkoleniowej skorzystało ponad 200 osób , rolników lub domowników rolnika uprawnionych do uczestnictwa.  Realizacja w/w projektu dała Szkole wielką satysfakcję oraz  zysk wymierny w postaci nowoczesnej pracowni , sprzętu multimedialnego i wyposażenia sal o wartości 53 621,00 zł
  2. 10.2005 r – realizacja działania 2.1 – Kompendium wiedzy dla osób dorosłych – wartość projektu 1 541217,68 zł, czas realizacji szkoleń 01.08.2005 – 30.12.2007, Ten projekt skierowany jest do osób pracujących na umowę o pracę , pragnących podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje. Oferta szkoleniowa w tym projekcie jest bardzo szeroka, oferujemy 120 godzinne kursy: informatyczny podstawowy i zaawansowany, tworzenie stron WWW, językowe z angielskiego, niemieckiego, włoskiego, księgowość komputerowa początkująca i zaawansowana, zarządzanie i marketing, zarządzanie projektami unijnymi, pracownik socjalny, opiekunka środowiskowa, kadry i administracja, profesjonalny sprzedawca. W założeniu docelowo ponad 1250 osób skorzysta z projektu .Szkoła dzięki realizacji w/w działania zaopatrzyła się w nowoczesny sprzęt edukacyjny; służący naszym beneficjentom o wartości 125 920,00 zł.
  3. 09.2006 – realizacja działania 2.1 – ABC sukcesu zawodowego – wartość projektu 633 340,00 zł, czas trwania szkoleń 02.10.2006-31.03.2008. szkolenia o podobnej tematyce co „Kompendium wiedzy dla  osób dorosłych” skierowane do osób pracujących. Planujemy przeszkolić kolejne 220 osób. Nowością w tym projekcie jest szkolenie z zakresu agroturystyki z j.  angielskim. Zakupiono wyposażenia dla szkoły o wartości 43 888,00 zł.

Dzięki realizacji w/w projektów zakupiliśmy sprzęt komputerowy i wyposażenia sal  i biura na kwotę 223 429,00 zł. ( zakupiono : komputery stacjonarne, komputery przenośne-laptopy, rzutniki folii, wizualizer, oprogramowanie do programów użytkowych WINDOWS SERWER i specjalistycznych graficznych COREL DRAW, projektory multimedialne, ekrany podwieszane, radiomagnetofony z odtwarzaczem CD, słuchawki z mikrofonem, aparaty telefoniczne, aparat cyfrowy, niszczarkę, laminator, bindownicę,  tablice informacyjne korkowe, tablice przenośne, stoliki pod komputer, krzesła, biurka, szafy na archiwa).

W ramach realizacji projektów pokrywamy ponad 90 % kosztów stałych utrzymania szkoły.

 

W 2007 roku otworzyła się przed Szkoła Zarządzania szansa na ponowną zmianę lokalu , ale już ostateczną. Od 01.03.2007 Szkoła Zarządzania  zajęła budynek przy ul. Słowackiego 19, wykupiony od Agencji Rozwoju Lokalnego przez WSH w Kielcach i wynajęty dla naszej placówki. Wreszcie po kilkunastu latach działalności możemy zaoferować naszym słuchaczom komfortowe warunki do nauki i pracy. Zmiana lokalu daje nam również możliwość dalszego rozwoju i istnienia na rynku ostrowieckim. Obecnie działalność Szkoły Zarządzania w dużej mierze jest działalnością kursową związaną z projektami unijnymi. Cieszy nas współpraca z WUP w Kielcach i PUP Ostrowiec w dziedzinie szkoleń.

Na bieżąco śledzimy witryny internetowe urzędów pracy i przygotowujemy oferty na przetargi organizowane na terenie naszego powiatu przez biura pracy. Mamy duże doświadczenie w pisaniu programów, ofert i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji koniecznej do uczestnictwa w przetargach. Możemy pochwalić się wieloma przetargami wygranymi, a warto zauważyć, że na naszym rynku do przetargów przystępuje również 6 innych jednostek szkolących W ostatnich dwóch latach  wygraliśmy  przetargi na realizację 7 szkoleń z PUP w Ostrowcu.

Patrząc w dalszą przyszłość szukamy możliwości rozwoju i stabilizacji, ale projekty z lat 2007-2013 „Kapitał ludzki”  są dopiero na etapie wdrażania przez Instytucje Wdrażające. Już obecnie pracujemy nad nowym projektem. Wśród obecnych  beneficjentów i naszych absolwentów przeprowadzamy ankiety badawcze, które dają nam obraz zapotrzebowania na różne kursy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom szykujemy innowacyjny projekt, który właśnie wykorzystywałby środki z funduszy 2007-2013 „Kapitału ludzkiego”