Zapytanie ofertowe NR 2/UZDZ/2018 - szkolenia szkoły zawodowe projekt: "Uczeń z Doświadczeniem Zawodowym"

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z DNIA 27.08.2018

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/UZDZ/2018

z dnia 17.08.2018

przeprowadzonego przez Szkołę Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówień przekraczających wyrażoną w złotych wartość 50 tysięcy złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach projektu pn. „ Uczeń z doświadczeniem zawodowym” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Podziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe), w przedmiocie zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników Projektu w postaci szkoleń zawodowych dla 180 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego wraz z rekrutacją do uczestnictwa w danym rodzaju szkolenia oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 49 nauczycieli szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Niniejszym Zawiadamiany, iż oferty poniższych firm zostały wybrane przez Zamawiającego, dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem Zapytania Ofertowego:

1) Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55, 25-590 Kielce

Część 1. Zadanie 1., Część 1. Zadanie 1a., Część 3. Zadanie3., Część 4. Zadanie 4., Część 5. Zadanie 5.

2) Studium Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych s.c., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św.

Część 2. Zadanie 2., Część 6. Zadanie 6., Część 7. Zadanie7.

3) Szkoła Jazdy „MONTE – CARLO” Norbert Kamoda, Al Jana. Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec Św.

Część 8. Zadanie 8.

Zapraszamy do podpisania umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, w jak najbliższym terminie.