WARUNKI UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYCH KURSACH W RAMACH PROJEKTU

„ MOJA WIEDZA – MÓJ SUKCES ”

 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowanych przez Szkołę Zarządzania w Ostrowcu Św.

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

na podstawie umowy zawartej

ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

nr UDA-POKL.09.02.00-26-013/11-00

 

Realizowane szkolenia kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Techników nr 1, nr 2, nr 3, nr 4)

z Ostrowca Świętokrzyskiego, zameldowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

  1. W szkoleniu mogą brać udział uczniowie klas III

-     uczniowie klas II i IV (w przypadku braku chętnych uczniów klas III)

-      uczestnik może skorzystać z jednej formy wsparcia (kursie). W uzasadnionych przypadkach uczestnik może składać podanie do komisji rekrutacyjnej z prośbą o wyrażenie zgody na udział w drugim kursie.

 

  1. Kryterium naboru:

- uczeń III klasy Technikum

- średnia ocen poniżej 4.0

- kryterium płci

- kolejność zgłoszeń

 

  1. W ramach uczestnictwa w szkoleniu każda uczestniczka/uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe,

- poczęstunek każdego dnia zajęć szkoleniowych,

 

  1. W ramach szkolenia Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w biurze projektu wypełnionych i podpisanych niżej wymienionych dokumentów:

1. Zaświadczenia ze szkoły wraz ze średnią ocen za poprzedni rok szkolny,

2. Karta-deklaracja uczestnictwa (w przypadku osoby niepełnoletniej kartę-deklarację uczestnictwa podpisuje rodzic/prawny opiekun ucznia)

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

5. Warunki uczestnictwa

 

 

  1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki i regulamin uczestnictwa w kursach

(Regulamin uczestnictwa znajduje się na stronie internetowej projektu www.szkola-zarzdzania.pl/mwms).