Rekrutacja

W projekcie mogą wziąć udział uczniowie Ostrowieckich Techników nr 1, 2, 3, 4

Rekrutacja na I edycję trwa od 1 września do 20 września 2011 r.

Rekrutacja na II edycję trwa od 1 maja do 30 maja 2012 r.

 

W ramach projektu „Moja wiedza – mój sukces” przygotowane zostały kursy dla:


I. Technikum nr 1

W ramach I edycji kursów przygotowanych jest łącznie 46 miejsc dla (34 dziewcząt i 12 chłopców) na następujące kierunki:

- język angielski 5 grup

- matematyka 5 grup

 

W ramach II edycji kursów przygotowanych jest łącznie 46 miejsc dla (34 dziewcząt i 12 chłopców) na następujące kierunki:

- język angielski 6 grup

- matematyka 6 grup

 

II. Technikum nr 2

W ramach I edycji kursów przygotowanych jest łącznie 34 miejsc dla (2 dziewcząt i 32 chłopców) na następujące kierunki:

- język angielski 4 grupy

- matematyka 4 grupy

 

W ramach II edycji kursów przygotowanych jest łącznie 30 miejsc dla (3 dziewcząt i 27 chłopców) na następujące kierunki:

- język angielski 4 grupy

- matematyka 4 grupy


III. Technikum nr 3

W ramach I edycji kursów przygotowanych jest łącznie 60 miejsc dla (8 dziewcząt i 52 chłopców) na następujące kierunki:

- język angielski 7 grup

- matematyka 7 grup

 

W ramach II edycji kursów przygotowanych jest łącznie 63 miejsc dla (11 dziewcząt i 52 chłopców) na następujące kierunki:

- język angielski 8 grupy

- matematyka 8 grupy


IV. Technikum nr 4

W ramach I edycji kursów przygotowanych jest łącznie 35 miejsc dla (14 dziewcząt i 21 chłopców) na następujące kierunki:

- język angielski 4 grupy

- matematyka 4 grupy

 

W ramach II edycji kursów przygotowanych jest łącznie 48 miejsc dla (20 dziewcząt i 28 chłopców) na następujące kierunki:

- język angielski 6 grupy

- matematyka 6 grupy

 

Szkolenia z informatyki z egzaminem ECDL dla uczniów Techników nr 1, 2, 3, 4 łącznie w zadaniu weźmie udział 160 osób

I Edycja – 8 grup

II Edycja – 8grup


Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

Złożenie osobiście sekretariacie macierzystej szkoły czytelnie wypełnionego kompletu dokumentów, tj.:

1. Zaświadczenia ze szkoły wraz ze średnią ocen za poprzedni rok szkolny,

2. Karta-deklaracja uczestnictwa (w przypadku osoby niepełnoletniej kartę-deklarację uczestnictwa podpisuje rodzic/prawny opiekun ucznia)

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

5. Warunki uczestnictwa 

Komplet dokumentów można pobrać ze strony internetowej projektu www.szkola-zarzadzania.pl/mwms.


Kryteria rekrutacji (wg. wagi):

- uczeń III klasy Technikum

- średnia ocen poniżej 4.0

- kryterium płci

- kolejność zgłoszeń 

 

Listy osób  zakwalifikowanych, a także listy rezerwowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu najpóźniej:

- na I edycję 30 września 2011r,

- na II edycję 30 września 2012r.

Na etapie rekrutacji, aby przeciwdziałać nie osiągnięciu założonych rezultatów, Projektodawca zakłada utworzenie listy osób rezerwowych. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej przed rozpoczęciem kursów jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.


UWAGA !!!

Z ważnych powodów uczestnik/uczestniczka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w projekcie, może zrezygnować z udziału przed rozpoczęciem kursu, składając  pisemne oświadczenie w Biurze Projektu, nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem zajęć.


Po rozpoczęciu zajęć nie można zrezygnować z udziału w projekcie !!!.