Regulamin uczestnictwa

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

I . Postanowienia ogólne

Kursy organizowane będą przez Szkołę Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Słowackiego 19 w ramach projektu pt. „Moja wiedza – mój sukces” , finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach nr UDA-POKL.09.02.00-26-013/11-00

 1. Projekt przeznaczony jest dla uczniów ostrowieckich Techników nr 1, 2, 3, 4. zameldowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.
 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 3. Kryterium naboru:

- uczeń III klasy

- kryterium płci

- średnia ocen niższa niż 4.0

- kolejność zgłoszeń

II. Warunki uczestnictwa.

 1. W szkoleniu mogą brać udział uczniowie klas III

-     uczniowie klas II i IV (w przypadku braku chętnych uczniów klas III)

-      uczestnik może skorzystać z jednej formy wsparcia (kursie). W uzasadnionych przypadkach uczestnik może składać podanie do komisji rekrutacyjnej z prośbą o wyrażenie zgody na udział w drugim kursie.

 

 1. W ramach uczestnictwa w szkoleniu każda uczestniczka/uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe,

- poczęstunek każdego dnia zajęć szkoleniowych,

 

3. W ramach szkolenia Beneficjent zobowiązany jest do złożenia w biurze projektu wypełnionych i podpisanych niżej wymienionych dokumentów:

1. Zaświadczenia ze szkoły wraz ze średnią ocen za poprzedni rok szkolny,

2. Karta-deklaracja uczestnictwa,

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,

5. Warunki uczestnictwa

6. W przypadku osoby niepełnoletniej kartę-deklarację uczestnictwa podpisuje rodzic/prawny opiekun ucznia

III. Organizacja szkolenia

 1. W trakcie trwania szkolenia Uczestnik nie może przenieść się na inny kurs.
 2. Udział Uczestnika w zajęciach jest obowiązkowy.
 3. W przypadku przekroczenia limitu 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie.
 4. Dopuszczalne jest usprawiedliwienie nieobecności na podstawie dokumentów (oryginałów lub kopii) wyjaśniających powód nieobecności.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik wie, że nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach przez dłuższy okres czasu (choroba, pobyt w szpitalu) zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w Biurze Projektu w przeciwnym wypadku zostanie skreślony z listy Uczestników szkolenia.
 6. Uczestnik ma obowiązek:
  • aktywnie przygotowywać się do zajęć,
  • systematycznie podnosić swoje umiejętności,
  • przystępować do testów zaliczeniowych, egzaminu końcowego
  • wypełniać ankiety ewaluacyjne, kontrolujące jakość szkolenia.
  • wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej, pisemnej lub telefonicznej w okresie do 6- miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, w celu oceny rezultatów projektu.
  • poinformowania Biuro Projektu o fakcie zmiany nazwiska i miejsca zamieszkania
  • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu dostarczyć pisemne oświadczenie, w którym  podany zostanie powód rezygnacji. 
  • w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zwrócić otrzymane materiały szkoleniowe
 7. Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma:
  • komplet materiałów szkoleniowych (które stają się własnością Uczestnika po zakończeniu kursu (otrzymaniu zaświadczenia)
  • poczęstunek każdego dnia zajęć szkoleniowych
  • zaświadczenie ukończenia kursu (po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminu końcowego)
 8. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  a. zgłaszania uwag dotyczących szkolenia bezpośrednio do Biura Projektu (Sekretariat Szkoły Zarządzania w Ostrowcu Św., ul. Słowackiego 19),
  b. oceny organizacji i przebiegu szkolenia.

 

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w organizacji szkoleń i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad realizacją projektu. 
 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem nauczania o ustalonej liczbie godzin w trakcie danej edycji szkolenia.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć w trakcie trwania szkolenia z przyczyn techniczno-organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły.
 4. Powyższy regulamin udziału w szkoleniu obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 roku.

 

Kierownik projektu

Bożena Młynek